Dia de pluja: Com afecta a la meva instal·lació fotovoltaica?

La integració de l’energia solar com a font renovable és un aspecte crucial en la cerca de solucions sostenibles per a la generació d’electricitat. Els mòduls fotovoltaics juguen un paper central en aquest procés, capturant la llum solar i convertint-la en energia elèctrica. No obstant això, les condicions meteorològiques, com la pluja i els núvols, poden tenir un impacte significatiu en la producció d’aquests mòduls. En aquest context, és essencial explorar com la presència de núvols i la pluja afecten la irradiància solar, la temperatura dels mòduls i, per consegüent, la producció d’energia fotovoltaica. En aquest article examinarem les diverses maneres en què la pluja influeix en la producció d’energia solar, considerant factors com la variació d’irradiància, la resposta dels mòduls a les condicions climàtiques i com aquests efectes interactuen per determinar el rendiment global del sistema fotovoltaic en moments de precipitació.

En els casos de precipitació, com la pluja, es produeixen una sèrie d’efectes sobre la producció d’energia dels mòduls fotovoltaics. A continuació, farem incís en diversos punts rellevants en relació amb aquesta temàtica:

 

  1. Disminució de la Irradiància Solar: Quan hi ha pluja, la quantitat de radiació solar que arriba als mòduls fotovoltaics es redueix a causa de la presència de núvols i l’aigua de la pluja. Aquesta disminució pot oscil·lar significativament, de l’ordre del 20% al 90%, i aquest rang depèn de factors com el gruix i la densitat dels núvols, així com la intensitat de la pròpia pluja. En conseqüència, trobem una reducció de la potència de sortida dels mòduls fotovoltaics que està íntimament relacionada amb la disminució de la irradiància solar provocada per la presència de núvols i pluja. Aquesta relació pot ser considerada gairebé proporcional, la qual cosa significa que a mesura que la radiació solar disminueix, la potència de sortida dels mòduls també disminuirà en la mateixa mesura.

 

  1. Efecte de Refredament per la Pluja: D’altra banda, la pluja té un efecte refredador sobre els mòduls fotovoltaics. Això vol dir que la temperatura dels mòduls disminueix com a resultat de l’evaporació de l’aigua i l’efecte de refredament associat. A temperatures més baixes, els mòduls solars poden produir més energia elèctrica perquè les seves eficiències de conversió són millors a condicions de temperatura més fresques. Tot i que els mòduls poden produir més energia a temperatures més baixes, això no compensa la falta de radiació solar que provoquen els núvols.

 

  1. Neteja dels Mòduls: Una de les conseqüències positives de la pluja és que pot netejar la superfície dels mòduls fotovoltaics. Això elimina la brutícia acumulada com la pols i altres partícules, la qual cosa millorarà el rendiment dels mòduls. Una superfície neta permet que més llum solar arribi als materials fotosensibles dels mòduls, millorant així la seva eficiència i, per tant, la producció d’energia.

 

En resum, la pluja pot tenir diversos efectes sobre els mòduls fotovoltaics i la producció d’energia solar. Si bé pot proporcionar un refredament beneficiós i una neteja superficial, la seva influència negativa en la radiació solar i, per tant, en la producció d’energia, és predominant. Tot i així, encara que la producció d’electricitat es redueixi, no arriba a ser nul·la. Els mòduls fotovoltaics poden generar energia fins i tot en condicions de llum difosa o en moments amb núvols i pluja lleugera. Això es deu a la capacitat dels mòduls per capturar diferents longituds d’ona de la llum solar, incloent-hi els raigs ultraviolats i infrarojos, encara que la radiació sigui menys intensa.

Cerca


Categories