Condicions d’habitabilitat d’un habitatge anterior al 1984

Si has arribat a aquesta publicació, probablement hagis tingut algun dubte per a  obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un immoble construït abans del 1984.

Què comprova el tècnic per a atorgar la cèdula d’habitabilitat en un immoble construït abans de l11 dagost de 1984 i sense cèdula anterior?

A continuació procedim a fer un petit resum a mode de guia enumerant els requisits mínims a complir:

  1. Composició.
  2. Accé
  3. Construcció.
  4. Superfície útil interior.
  5. Estances.
  6. Equipament.

Composició:

Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina.

Accés:

a. L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, un espai comú o un espai annex al mateix habitatge.

b. Es refereix a la porta que comunica l’habitatge amb l’ Aquest accés no pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari.

c. Els espais d’accés de l’edifici que el conté, han de tenir un sistema elèctric d’illuminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

Construcció:

Haurà de ser:

  1. Sòlida.
  2. Evitar que traspuï humitat.
  3. Ser estanca a les aigües pluvials.
  4. Evitar la inundació de l’habitatge.
  5. Tenir el terra trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accé El terra ha d’estar completament pavimentat.

Superfície útil interior:

a. La superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents a l’entrada en vigor d’aquest Decret és de 20 m². És la compresa dins el perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments interiors de l’habitatge, els elements estructurals, canalitzacions o conductes, així com les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m, terrasses i altres elements exteriors.

b. Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d’obres sollicitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Estances:

a. La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no inferior a 10 m² i no contindrà cap aparell higiènic. Haurà de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra estança. Si la sala d’estar menjador integra l’espai de l’equip de cuina (EMC), la superfície útil mínima serà de 14 m². La superfície vertical oberta que relacioni aquests dos espais no serà inferior a 1,40 m².

b. Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m². S’hauran de poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip obligatori de cuina o de rentada de roba. Hauran de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria.

c. La galeria és la peça que té un finestral que dona directament a l’aire lliure amb una superfície vidrada no inferior al 60% de la seva superfície de faç La superfície d’il·luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.

d. Una obertura és una porta o finestra practicable. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

Equipament:

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els requisits següents:

1.-Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que:

  1. Estigui en bon estat.
  2. Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o banyera.
  3. Si el subministrament és per captació pròpia, que disposi d’un dipòsit de reserva de 200 litres.
  4. Permeti un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

2.-Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

  1. Estigui en bon estat.
  2. Connecti amb tot l’equip que el requreixi.
  3. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.
  4. Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.

3.-Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació interior de manera que:

  1. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada estança.
  2. Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.
  3. Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les En cas que la sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.
  4. No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal d’altres installacions.
  5. Disposi, com a mínim, d’un interruptor de control de potencia (ICP).

4.-Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, de manera que:

  1. Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa o banyera en bon estat.
  2. El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable.
  3. La dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el seu terra i els seus paraments fins a una alçada de 2,10 m.
  4. La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte.

5.-Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:

  1. Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas.
  2. S’ubiqui en una mateixa estança.
  3. La estança on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.
  4. Aixi mateix, disposi d’una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte.

6.-Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentada de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua freda, un desguàs i una presa de corrent.

 

Totes aquestes i algunes més, són les comprovacions que realitza el nostre tècnic quan ha de tramitar una cèdula d’habitabilitat d’un immoble anterior a l’11 d’agost de 1984.

Si necessites una oficina tècnica de confiança que gestioni aquest o d’altres temes, a Niu Projectes oferim un ampli ventall de serveis per a ajudar-te i facilitar-te aquest tipus de tasques.

Niu Projectes a prop teu!

Cerca


Categories