Què és la ITE?

A la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) es busca afirmar la seguretat i habitabilitat mitjançant una avaluació visual per establir la condició actual del vostre immoble i així oferir una guia sobre les accions necessàries per complir amb les obligacions de conservació i manteniment. A mesura que un edifici s’envelleix, sorgeixen problemes que requereixen atenció: deteriori a la façana o estructura, problemes d’impermeabilització o instal·lacions, manca d’accessibilitat o desgast dels espais comuns, etc…

Alguna vegada t’has preguntat com s’afirma la seguretat i el bon estat dels edificis que ens envolten? La Inspecció Tècnica d’Edificacions, coneguda com a ITE, és un procés essencial per garantir la integritat estructural i l’habitabilitat dels immobles. En aquesta entrada, explorarem què és la ITE, els tipus de deficiències més comuns que es poden trobar durant una inspecció i la gravetat associada a cadascuna.

Què és la ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificacions és un procediment regulat per les autoritats locals a molts llocs del món, que cerca avaluar l’estat general dels edificis amb certa antiguitat. El seu objectiu és assegurar-se que els immobles compleixin els requisits de seguretat, habitabilitat i conservació. Durant una ITE, s’analitzen diversos aspectes, des de l’estructura fins a la façana, les instal·lacions elèctriques i de fontaneria, entre d’altres.

Tipus de Deficiències Més Comuns:

Deteriorament de Façanes: Esquerdes, escrostonaments, despreniment de revestiments, corrosió d’elements metàl·lics a la façana, manca de manteniment en general.

Problemes Estructurals: Esquerdes i deformacions en elements estructurals, corrosió d’elements de suport, danys causats per vibracions o moviments del terra.

Instal·lacions Elèctriques Deficients: Cables pelats o desgastats, instal·lacions sobrecarregades, manca de connexió a terra, sistemes elèctrics obsolets.

Instal·lacions de Fontaneria i Sanejament: Fuites d’aigua, humitats, canonades corroïdes o obstruïdes, sistemes de drenatge defectuosos.

Problemes en Cobertes i Terrats: Goteres, acumulació d’humitat, manca d’impermeabilització, danys a teules o membranes.

Finestres i Fusteria: Finestres en mal estat, marcs corroïts, manca de segellat, portes que no tanquen correctament.

Instal·lacions de Gas: Fuites de gas, sistemes de ventilació inadequats, manca de manteniment en calderes i altres equips.

Accessibilitat: Manca d’accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, absència de rampes o ascensors a edificis de diversos pisos.

Humitats i Filtracions: Humitats a parets i sostres, infiltracions d’aigua a través d’esquerdes i juntes, floridura i fongs.

Elements Decoratius: Danys en elements ornamentals, ràfecs, escultures o detalls arquitectònics.

Problemes a Patis i Zones Comuns: Paviments i escales en mal estat, manca d’il·luminació, baranes insegures.

Pintura i Revestiments: Abombaments i desprendiments.

És important assenyalar que aquestes deficiències poden variar en gravetat, i algunes poden tenir un impacte més significatiu en la seguretat i l’habitabilitat de l’edifici que d’altres.

Gravetat de les Deficiències:

La gravetat de les deficiències trobades en una ITE es classifica generalment en diferents nivells segons el risc potencial que presenten per a la seguretat i l’habitabilitat. Poden variar des de “lleus” o “no estructurals”, que requereixen correccions menors, fins a “molt greus” o “estructurals”, que demanen intervencions immediates per evitar riscos més grans.

Conseqüències sobre la gravetat de les deficiències:

Deficiències Greus o Molt Greus: Si es troben deficiències greus o molt greus a la inspecció, el resultat serà “DESFAVORABLE”. El tècnic ha d’informar immediatament la propietat i l’Ajuntament. Es proposen mesures cautelars de seguretat i s’estableix un termini estimat per corregir les deficiències. El tècnic no necessita permís de la propietat per comunicar a l’administració sobre els riscos. L’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 3 anys, anomenat “APTE CAUTELAR”, i ha de ser revisat cada 12 mesos per verificar les condicions i les reparacions.

Deficiències Importants: Si es detecten deficiències importants, el resultat és “DESFAVORABLE”. Aquestes deficiències han de ser reparades. No hi ha un termini fix per a les reparacions, però es fa una revisió cada 24 mesos per controlar l’estat o verificar les reparacions. L’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 6 anys, anomenat “APTE PROVISIONAL”, que es revisa cada 24 mesos.

Deficiències Lleus o Sense Deficiències: En cas de deficiències lleus, el resultat de la inspecció és “FAVORABLE”. Es recomana realitzar treballs de manteniment preventiu o correctiu indicats a l’informe ITE. Si no hi ha deficiències o només deficiències lleus, l’edifici obté un Certificat d’Aptitud per 10 anys. En finalitzar aquest període, la ITE caduca i l’edifici ha de sotmetre a una nova inspecció tècnica.

En conclusió, la Inspecció Tècnica d’Edificacions és un procés vital per mantenir la seguretat i l’habitabilitat dels edificis al llarg del temps. Les deficiències més comuns poden abastar des de problemes superficials fins a situacions que comprometen la integritat estructural. La gravetat determina la urgència de les accions correctives necessàries per preservar la seguretat de les persones i la infraestructura.

Sempre és recomanable comptar amb professionals qualificats per dur a terme aquestes inspeccions i assegurar-ne un diagnòstic precís i una solució adequada, amb NIU Projectes ho tens tot al teu abast! A NIU t’oferim solucions i ens encarreguem de la gestió del certificat d’aptitud un cop obtingut l’informe tècnic!

Cerca


Categories